Nieuwsbericht

Nieuw Beroepsregister Sociaal Werk op 17 mei 2016 gestart

9 mei 2016 | 2 minuten lezen

BPSW, BVjong, FNV, CNV en Sociaal Werk Nederland (voorheen: de MOgroep) ontwikkelen het nieuwe beroepsregister voor sociaal werkers. De partijen beschouwen dit beroepsregister als een middel om kwaliteit en vakmanschap te stimuleren en te borgen.

Sinds 17 mei 2016 kunnen sociaal werkers zich bij Registerplein aanmelden voor dit beroepsregister. Registratie is niet verplicht. Ondertussen wordt het definitieve register verder ontwikkeld. Het Beroepsregister Sociaal Werk staat los van het wettelijke beroepsregister voor jeugdhulp en jeugdbescherming bij het SKJ.

Waarom beroepsregistratie?
Gemeenten vragen steeds vaker naar gegarandeerd vakkundige professionals. Werkgevers en professionals voelen de urgentie om dat vakmanschap aantoonbaar te stimuleren en te borgen. Omdat kwetsbare burgers meer zelf moeten doen verandert de rolverdeling tussen burger(s) en professionals. Ouderen, verwarde mensen en gezinnen hebben adequate ondersteuning nodig. Ook de toestroom van vluchtelingen en andere actuele maatschappelijke problematiek vragen om een investering in professionalisering. De partijen zien beroepsregistratie als een geschikt onderdeel daarvan. Professionals zetten zo stappen in hun eigen professionaliseringsproces, organisaties zetten stappen in het faciliteren van leren.

Aanmelden
We bieden sociaal werkers de mogelijkheid om zich vanaf 17 mei aan te melden voor het register. Werkgevers kunnen deze aanmelding gebruiken in het gesprek met gemeenten om aan te tonen dat hun organisatie en medewerkers werken aan professionaliteit en kwaliteit. Organisaties en sociaal werkers laten met hun aanmelding zien dat zij samen de verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling en borging van hun vak. Professionals zetten met aanmelding een stap in hun eigen professionaliseringsproces. Gemeenten, werkgevers en cliënten kunnen op de website van Registerplein zien dat een professional aangemeld is.

Register
De betrokken partners werken samen het nieuwe Beroepsregister Sociaal Werk verder uit. Dat behelst het ontwikkelen van een beroepsprofiel, breed gedragen beroepscode voor alle sociaal werkers, instapeisen en herregistratie-eisen.

Wie kan zich aanmelden?
Sociaal werkers (mbo en hbo) kunnen zich op basis van twee toelatingseisen aanmelden:

Werkgeversverklaring: met de werkgeversverklaring (of een zzp-verklaring) wordt aangetoond dat de professional werkzaam is in het sociaal domein.

VOG: met een VOG laat de professional zien dat zijn gedrag in het verleden geen bezwaar oplevert voor de uitoefening van een specifieke taak of functie in het sociaal werk. Registerplein hanteert een termijn van een VOG van maximaal 2 jaar oud.

Relatie met register SKJ voor jeugdhulp en jeugdbescherming
Sinds 1 januari 2016 moeten jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers geregistreerd zijn in het BIG-register of in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) om ingezet te kunnen worden voor jeugdhulp en jeugdbescherming. Alle andere professionals die op hbo-niveau werken in de jeugdhulp, kunnen zich daarin nog niet registeren. Wel kunnen zij zich al bij het SKJ vooraanmelden voor beroepsregistratie jeugdhulp. Dat geldt dus ook voor sociaal werkers die jeugdhulp aanbieden op hbo-niveau en (geregistreerde) werkzaamheden uitvoeren conform het kwaliteitskader. Zij kunnen zich voor dit register vooraanmelden bij het SKJ.
Ook voor deze sociaal werkers staat aanmelden voor het nieuwe Beroepsregister Sociaal Werk open bij Registerplein.

Lid wordenContact