Nieuwsbericht

Stand van zaken invoering Individueel Keuzebudget

Maaike Verheul
31 augustus 2015 | 1 minuut lezen

Op 1 januari 2016 wordt het Individueel Keuzebudget ingevoerd. Na de invoering van het Loopbaanbudget per 1 juli dit jaar, is het Individueel Keuzebudget (IKB) een belangrijke tweede stap in lijn met het gedachtengoed van de nieuwe cao. Een stap die medewerkers meer invloed en verantwoordelijkheid geeft, passend bij de fase in hun leven en hun wensen voor de toekomst.

Per 1 januari 2016 worden een aantal arbeidsvoorwaarden, zoals de vakantietoeslag, bovenwettelijke vakantiedagen en de eindejaarsuitkering, samengevoegd tot een Individueel Keuzebudget. Dat budget kunnen medewerkers naar eigen inzicht besteden. Daarmee creëert de cao ruimte voor ontwikkeling en een zo optimaal mogelijke balans tussen werk en persoonlijke situatie. De gedachte hierachter is dat hoe beter arbeidsvoorwaarden aansluiten bij de individuele situatie van een werknemer, hoe beter een werknemer in zijn unieke kracht zit. En dat werkt positief door op de organisatie, collega’s en cliënten.

Op dit moment worden de details van het Individueel Keuzebudget uitgewerkt en besproken met onder andere de Belastingdienst en salarisverwerkers. Sociale partners voeren intensief overleg over de cao-tekst, waarbij het streven is dat de tekst eind september definitief is. Onderwerpen van gesprek zijn onder andere: het aantal keuzemomenten per jaar, wat als de werknemer niet kiest, welke componenten van het IKB zijn pensioengevend? Vanaf het moment dat alle aspecten helder zijn, zal er uitgebreid gecommuniceerd worden over de inhoud en implementatie, waaronder uiteraard de cao-tekst zelf, veel gestelde vragen en antwoorden, een door de organisatie te gebruiken ppt voor medewerkers, een stappenplan invoering IKB voor werkgevers, salarisadministratie, rekenregels en eisen aan administratieve processen. Vanaf begin december wordt gestart met de communicatie richting werknemers, waarbij het inspireren en activeren van werknemers centraal staat.

Een paar onderdelen van het IKB zijn wel al duidelijk:

  • Het IKB bestaat uit: de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering, de waarde van het bovenwettelijke vakantieverlof, de compensatie van 0,1% voor het vervallen van de jubileumuitkering, de tegemoetkoming ziektekostenverzekering (10 euro per maand) en eenmalig de waarde van de opgebouwde vakantietoeslag over de periode 1 juni 2015 tot 1 januari 2016;
  • Het IKB wordt uitgedrukt in een geldswaarde, berekend op grond van de waarde van bovenstaande componenten;
  • Het IKB wordt (net als het LBB) niet buiten de werkgever geplaatst;
  • Het IKB moet in hetzelfde kalenderjaar als waarin het wordt opgebouwd, worden gebruikt. Uitzondering hierop is de mogelijkheid tot sparen van (een deel van) het IKB voor verlof.