Nieuwsbericht

Triage-instrument Veilig Thuis beschikbaar

Sandra Wolfsen
4 februari 2015 | 1 minuut lezen

Het triage-instrument Veilig Thuis is beschikbaar. Het is ontwikkeld voor alle professionals die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik. Het instrument onderbouwt en ondersteunt het besluitvormingsproces.

Het triage-instrument is ontwikkeld in opdracht van de branches MOgroep, Federatie Opvang en GGD GHOR Nederland door specialisten van de Waag, aanbieder van forensische expertise, in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut.

Het instrument maakt een inschatting van de veiligheid door te kijken of er sprake is van direct gevaar, structurele ernstige onveiligheid of een schadelijke multiproblematische leefsituatie.

Vanuit de praktijk heeft een groot aantal professionals meegedacht uit zowel de hoek van kindermishandeling, huiselijk geweld, politie als openbaar ministerie. Het instrument is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Ondersteuningsprogramma Veilig Thuis van de VNG.

Wat is Veilig Thuis?
Veilig Thuis geeft advies aan mensen die hulp zoeken maar ook aan professionals en burgers die signalen hebben ontvangen van huiselijk geweld of  kindermishandeling. Als advies niet genoeg is, kan bij Veilig Thuis een melding gedaan worden. Op basis van triage, waar nodig in combinatie met onderzoek, leidt Veilig Thuis de betrokken personen naar de juiste instanties zoals het maatschappelijk werk, de vrouwenopvang of de politie. Veilig Thuis heeft een adviserende rol maar als het nodig is worden ook maatregelen genomen zoals tijdelijk huisverbod, verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming of aangifte bij de politie. Gezinnen kunnen overgedragen worden aan zorg die nodig is om hun veiligheid te borgen

Achtergrondinformatie project
Sinds 1 januari zijn de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG) en Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) samengevoegd in: Veilig Thuis, advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Er waren 35 SHG's en 15 AMK's en nu zijn er 26 Veilig Thuis-organisaties in Nederland.  Sinds 2011 werken de branche-organisaties GGD GHOR Nederland, MOgroep en Federatie Opvang samen aan dit project dat wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Het project is verlengd tot 1 juli 2015. De branche-organisaties werken nauw samen met het Ondersteuningsprogramma Veilig Thuis van de VNG.

Zie voor samenwerking sociaal werkers en veilig thuis de brochure Vroeghulp.

Lid wordenContact