Nieuwsbericht

Nieuwe Wmo mét aantal goeie amendementen en moties

25 april 2014 | 5 minuten lezen

Laat in de avond van 24 april 2014 stemde een meerderheid in de Tweede Kamer voor de nieuwe Wmo 2015. Door de ruim honderd amendementen en 20 moties die ook werden aangenomen lijkt het uiteindelijke resultaat naar de mening van de MOgroep wel verbeterd. Een historische mijlpaal, die overigens nog voor de zomer in de Eerste Kamer behandeld moet worden. De MOgroep heeft gedurende het hele, jarenlange Wmo-traject voorafgaand aan al die debatten veel gesproken met Kamerleden.

Het debat met staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) werd ook in tweede termijn voortgezet tot de laatste uurtjes. VVD, PvdA, D66, CU en SGP stemden voor de Wmo2015. De andere partijen stemden tegen. Opvallend is dat GroenLinks wel steun kreeg voor een paar belangrijke amendementen. De meest bijzondere is het amendement (GroenLinks en PvdA) 'right to challenge'. (zie hieronder)

Andere voor de branche W&MD relevante amendementen betreffen het compensatiebeginsel; de meet- en weetplicht voor gemeenten (met 'outcome' criteria); bijzondere aandacht voor preventie en continuïteit van zorg voor 18-plussers (jeugdwet) in het gemeentelijk beleidsplan; betrekken van mantelzorger bij het ondersteuningsplan; het opstellen van een eigen persoonlijk plan door de cliënt; mandatering aan professionals, inspanningsverplichting om bij overleg  de overname van personeel te bewerkstelligen; schrappen van verplichtstelling verklaring omtrent gedrag (gemeenten kunnen waar nodig eisen zelf opnemen in hun verordening); samenwerking verzekeraars en gemeenten.

De MOgroep heeft zich in de lobby ingezet voor met name de weet- en meetplicht, de wettelijke verankering van de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars, de mandatering aan professionals en aandacht voor preventie. 

Het amendement van PvdA-er Otwin van Dijk dat beoogt onafhankelijke cliëntondersteuning te borgen, bevat geen vormvereisten. Dit is voor de MOgroep een wezenlijk punt. Er ontstaat hierdoor niet per cé een extra organisatorische laag die losstaat van de sociaal werker en de cliënt. In het debat gaf Otwin van Dijk zelf aan dat onafhankelijke cliëntondersteuning door vrijwilligers, familieleden of betaalde professionals zoals MEE en sociaalraadsliedenwerk uitgevoerd kan worden.

Een compleet overzicht van de amendementen en moties kunt u vinden op dw website van de Tweede Kamer. Een overzicht van de stemmingen hier. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen bij Movisie hier.

Overzicht verloop debat en nadere uitleg moties/amendementen puntsgewijs

  • Wel of geen uitstel
    GroenLinks, het CDA en 50PLUS bepleitten dinsdag 22 april een jaar uitstel, tot 1 januari 2016. Als het aan hen ligt, gaat de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten niet het komende jaar al op de schop. Het overdragen van dagbesteding en begeleiding aan de gemeenten per 1 januari 2015, zoals het kabinet wil, is volgens Mona Keijzer (CDA) ‘te kort dag’.
    Linda Voortman (GroenLinks) noemde die datum ‘volstrekt onhaalbaar’. “We kunnen het ons niet veroorloven om het mis te laten gaan met onze ouderen en gehandicapten”, aldus Voortman.
    50PLUS ziet veel knelpunten en wil uitstel om de plannen zorgvuldig te kunnen uitwerken.

Onder meer VVD, PvdA en D66 willen juist wèl dat de gemeenten komend jaar verantwoordelijk worden voor dagbesteding en begeleiding. In hun optiek voorkomt  de overheveling juist lange onzekerheid.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) zag geen reden om de op stapel staande veranderingen in de langdurige zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken uit te stellen: "Uitstel maakt het probleem niet anders. Ik zou niet weten waarom we nu nog moeten uitstellen. Ik merk dat gemeenten zeggen: zorg nou dat er duidelijkheid is over de wet. Dan zijn we het niet overal over eens, maar we kunnen aan de slag. Grote inspanningen worden verricht om de invoering per 2015 te doen slagen. Uitstel zorgt voor extra ongewenste onzekerheid." 

  • Wel of geen afbraak

Afgelopen week verzekerde het kabinet zich van de steun van VVD, PvdA en de bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP voor de plannen, door de eerder aangekondigde bezuiniging van ruim 3 miljard euro wat te verzachten. Voor 2015 is er daardoor 360 miljoen meer beschikbaar dan eerder was voorzien.

SP en PVV blijven de plannen – ondanks de verzachtende maatregelen – zien als afbraak van de ouderenzorg. De SP is fel tegenstander van ‘vermarkting van wijkverpleegkundigen bij verzekeraars’.  De SP is wel voorstander van een wettelijke borging van de samenwerking tussen verzekeraar en gemeenten. Iets wat de MOgroep jaren heeft bepleit. Zie ook het interview met Marijke Vos, in Sprank. 

Het CDA vroeg om duidelijkheid omtrent premies, eigen risico, eigen bijdragen, budget, tijd (voor overdracht taken, informatie). Ook het thema van wonen/zorg is voor de CDA belangrijk. De staatssecretaris hierover zegde een kamerbrief toe die eind mei verwacht kan worden.

  • Opvallende amendementen

Het amendement dat GroenLinkspolitica Linda Voortman samen met PvdA opstelde: de zgn. ‘right to challenge’ is geheel in lijn met de strategische visie die MOgroep twee jaar geleden in de Algemene Ledenvergadering presenteerde: de decentralisatie van taken naar gemeenten is in wezen op termijn een decentralisatie naar de burgers. Met dit amendement wordt het, naar Brits voorbeeld, mogelijk om op buurtniveau een 'right to challenge' toe te passen. Bewoners krijgen het recht om de gemeente uit te dagen als ze denken dat ze de zorg in hun buurt beter kunnen verlenen dan de gemeente. Gemeenten zullen in hun beoordeling ook de sociale meerwaarde van bewonersinitiatieven meenemen. Bewoners hoeven geen bod te doen op de gehele zorgtaak van de gemeente, ze kunnen ook een bod doen op een apart geografisch of thematisch perceel.

Een ander opvallend amendement is afkomstig van PvdA-er Otwin van Dijk en VVD-er Bas van 't Wout. Het amendement beoogt om het compensatiebeginsel – zoals het volgens Otwin van Dijk ‘ooit bedoeld was’ – terug in de Wmo 2015 te brengen. De Memorie van Toelichting vermeldt immers al het compensatiebeginsel als dragend principe. Dus waarom niet in de wettekst zelf opnemen, is de redenering. De SGP waarschuwt dat ‘je moet voorkomen met het compensatiebeginsel  als een soort paard van Troje de juridisering binnen te halen’. Uit de tekst blijkt dat de nadruk niet ligt op het compenseren van een gebrek, maar op het versterken van zelfredzaamheid en participatie.

Tot slot kwam D66-kamerlid Vera Bergkamp met een bijzonder waardevol amendement, over de 18- minners en 18-plussers problematiek. In de door MOgroep voor politici georganiseerde hoorzitting in de Tweede Kamer voorafgaand aan de behandeling van de Jeugdwet, brachten de jongeren(werkers) al pijnlijk aan het licht wat de gevolgen zijn van het 'sluiten' van hun jeugdzorgdossier bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Een noodkreet van één van de jongere was 'bij welzijn sluit je dossier nooit'. Het D66-kamerlid Vera Bergkamp citeerde deze jongeren in haar mondelinge bijdrage bij de behandeling van de Jeugdwet. In het kader van de parlementaire voorbereiding op de behandeling van de Wmo2015 is er een hoorzitting gehouden over de 18-minners en 18-plussers. Aanleiding voor Vera Bergkamp in een amendement te regelen 'dat gemeenten in hun beleidsplan aandacht besteden aan de wijze waarop zij zullen zorgdragen voor de continuïteit van zorg voor jongeren die op grond van het bereiken van de leeftijd van 18 jaar (of, in bepaalde gevallen, 23 jaar) niet langer in aanmerking komen voor zorg op basis van de Jeugdwet, maar dat wel nodig hebben'.

Zie ook de nieuwsbrief van Movisie met de special Nieuwe wmo.

Lid worden