Nieuwsbericht

Prinsjesdagstukken 2014: miljoenennota en begrotingen 2014

17 september 2013 | 7 minuten lezen

Het kabinet zet met volle kracht in op de drie transities. Bovendien continueren de ministeries van SZW, OCW en VWS in 2014 samen met het veld de domein overstijgende aanpak om participatie op het gebied van zorg, school en werk te bevorderen en medicalisering waar mogelijk te voorkomen. De decentralisaties gaan natuurlijk wel gepaard met de aangekondigde bezuinigingen. Dat betekent dat de gemeenten de zorg op een andere manier moeten gaan organiseren. Met inzet van ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers. Slimme combinaties met wijkaanpak. Zie ook het persbericht van de MOgroep.

De MOgroep heeft uit de Miljoenennota en begrotingen de punten geselecteerd die van belang zijn voor de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Gemeentefonds
Het kabinet heeft over het gemeentefonds in de rijksbegroting 2014 geen spannende dingen of dingen die we nog niet wisten te melden, zoals bijvoorbeeld het afschaffing MaS vanaf 2015, 20 mln besparing. Het totale gemeentefonds gaat van € 17.836.203 in 2013 naar € 18.381.232 in 2014.

Belangrijkste mutaties:
Het accres van tranche 2014 bedraagt € 691,054 miljoen. Dat is € 282,414 miljoen minder dan waar bij voorjaarsnota 2013 vanuit werd gegaan.

De WMO (integratie-uitkering) neemt toe met zo’n 137 mln.

• Structureel maken volume index 2013: € 29,7 miljoen vanaf 2014.
• Weglek WMO extramuraliseren zzp 2014: € 53,7 miljoen in 2014.
• Nominale lpo tranche 2013: € 25,502 miljoen vanaf 2013.
• Volume indexering WMO tranche 2014 incidenteel: € 30,178 miljoen in 2014

Transitiekosten nieuwe WMO
Het kabinet stelt in aanvulling op de middelen die in het kader van de decentralisatie begeleiding reeds beschikbaar zijn gesteld voor gemeenten (€ 47,6 miljoen in 2012; € 32 miljoen in 2013), in 2014 een bedrag van € 37 miljoen beschikbaar via de algemene uitkering. Deze middelen zijn bedoeld om gemeenten te compenseren voor de (transitie)kosten die samenhangen met de inwerkingtreding van de nieuwe WMO per 2015.

BTW compensatiefonds
Uit het BTW compensatiefonds wordt een uit name gedaan van zo’n 174 mln.

Begroting VWS
Er staan geen grote verrassingen in de VWS begroting. Er wordt – zoals aangekondigd -  in 2014 nog niet bezuinigd op de huishoudelijke hulp, de geplande bezuiniging van 89 miljoen euro gaat niet door. Vanaf 2015 houden gemeenten 60 procent van het budget in plaats van voorgenomen 25 procent in het regeerakkoord.

Beleidsagenda VWS PGB
Er komt een strenger pgb-beleid. Er gaan striktere normen gelden om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee chronisch zieken en gehandicapten zelf hun zorg kunnen regelen. Nieuwe aanvragers die minder dan 10 uur zorg nodig hebben, krijgen geen pgb, maar voor de 40.000 mensen die nu al een pgb hebben, verandert er niets.

Beleidsagenda VWS Deltaplan Dementie
Het kabinet draagt in de periode 2013-2016 ruim 32 miljoen euro bij aan het Deltaplan Dementie  voor de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek binnen het deltaplan Dementie en internationale samenwerkingsprojecten. In het najaar van 2013 komt er een brief aan de Tweede Kamer over de toekomst van de dementiezorg.

Beleidsagenda VWS Langdurige zorg
De VWS begroting verwijst voor maatregelen in de langdurige zorg naar het wetgevingstraject.  2014 wordt een groot deel van de maatregelen in de langdurige zorg in wetgeving opgenomen. Gemeenten spelen een belangrijke rol in die voorbereiding aangezien zij er een forse taak bij krijgen. Op verschillende manieren wordt in het overgangsjaar ondersteuning geboden om de partijen voor te bereiden. In de VWS begroting worden geen specifieke uitspraken gedaan over de positionering en begrenzing van persoonlijke verzorging. Zie ook Binnenlands Bestuur.

Beleidsagenda, Jeugdstelsel
Ook op het punt van het nieuwe jeugdstelsel dat op 1 januari 2015 van kracht wordt, verwijst de begroting naar het «Transitieplan Jeugd». Dit plan beschrijft de acties die nodig zijn voor een verantwoorde overgang naar het nieuwe stelsel. Daartoe werken het Rijk (en dan primair de Ministeries van V&J en VWS), de VNG en het Interprovinciaal Overleg (IPO) samen met zorgverzekeraars, MOgroep en andere veldpartijen.

De MOgroep is positief over de uitvoering van de Transformatieagenda Jeugd, een operationeel kader van VNG, Rijk en het veld om de beoogde transformatie van de jeugdhulp te faciliteren. De MOgroep heeft zich hiervoor sterk gemaakt bij kabinet en politiek. 

De MOgroep vindt het belangrijk dat de ministeries van SZW, OCW en VWS continueren in 2014 samen met het veld de domein overstijgende aanpak om participatie op het gebied van zorg, school en werk te bevorderen en medicalisering waar mogelijk te voorkomen.

De introductie van een eigen bijdrage in de jeugdzorg, die per 2015 was voorzien en door gemeenten zou worden uitgevoerd, wordt – zoals eerder aangekondigd - ongedaan gemaakt. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte-Asscher is afgesproken dat de jeugd-ggz in 2015 wordt overgeheveld naar de gemeenten. Om een gelijkmatige transitie te bewerkstelligen en daarmee tevens de werkgelegenheidseffecten te beperken is besloten de voorgenomen korting op het jeugddossier (gerelateerd aan de jeugd-ggz) voor een belangrijk deel teniet te doen door het ggz-kader geoormerkt te verhogen voor de jeugd. In geval van overheveling zal het verhoogde budget uit het kader meegaan en zal worden bezien welke overgangsmaatregelen voor de jeugd-ggz nodig zijn om ongewenste effecten te voorkomen. De compensatie loopt op tot € 45 miljoen structureel.

Informele zorg, Beleidsagenda

De MOgroep is met staatssecretaris van VWS in overleg over informele zorg. Eén van de uitgangspunten van de hervorming van de langdurige zorg is dat van mensen mag worden verwacht dat zij elkaar naar vermogen ondersteunen. In combinatie met de stijging van het aantal ouderen betekent dit dat van meer mensen zal worden gevraagd zich in te zetten voor hun naasten. Voorop staat dat mantelzorgers nergens toe verplicht worden en dat het beleid er niet op is gericht mantelzorgers (verplicht) in te zetten voor lijfsgebonden zorg.

Met VWS, VNG en andere veldorganisaties werkt de MOgroep aan een gezamenlijke agenda die zich richt op de speerpunten uit de Kamerbrief «Versterken, verlichten en verbinden». Deze agenda moet in het najaar van 2013 af zijn.

Sport, Artikel 6
De subsidie voor sport en bewegen in de buurt lopen in 2014 gewoon door (circa 18 miljoen).

Wmo, Artikel 3
Op het terrein van de Wmo meldt de begroting de volgende punten:

  • In de Wmo-werkplaatsen, samenwerkingsverbanden van lectoren van hoge scholen, aanbieders, cliënten en gemeenten is veel relevante kennis voor diverse beroepsgroepen ontwikkeld. Deze kennis wordt ondergebracht in de diverse onderwijsprogramma’s van de hogescholen.
  • De horizontale verantwoording (art. 9 Wmo) zal in 2014 worden verbeterd door een standaard cliëntervaringsonderzoek te implementeren.
  • De positie van (potentiële) slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties zal door een brede ketenaanpak worden versterkt. Eind 2014 is een toekomstbestendig stelsel voor hulp en opvang van alle slachtoffers van geweld in huiselijke kring tot stand gebracht (brief «Aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties». MOgroep is partner bij de implementatie.

Begroting BZK

Beleidsagenda 2014, BZK
Wanneer er over de decentralisaties gestoken wordt, noemt BZK ”De decentralisaties op het terrein van ondersteuning, participatie en van jeugd naar de gemeenten.”  Persoonlijke Verzorging noemen ze niet.  

Beleidsagenda 2014, BZK
Het doel is om 400 miljoen euro aan besparingen te realiseren in de periode tot en met 2016 voor burgers en professionals. Bij de aanpak is sprake van maatwerk. Vanuit de leefwereld van mensen wordt gekeken waar sprake is van veel regeldruk en hoe die te verlichten.

• Als eerste wordt de regeldruk aangepakt bij de schuldhulpverlening, het vrijwilligerswerk, de Wet maatschappelijke ondersteuning en bij de politie. Hierbij wordt nauw samengewerkt met uitvoeringsorganisaties en gemeenten. Medio 2014 wordt gekozen waar de regeldruk aanvullend wordt aangepakt.

• Bij de decentralisaties naar gemeenten op het terrein van ondersteuning, participatie en jeugd wordt nieuwe regeldruk voorkomen.

De MOgroep: zal uitzoeken wat precies bedoeld wordt met regeldruk verminderen bij schuldhulpverlening en vrijwilligers en Wmo.

Beleidsagenda 2014, BZK
Zoals aangekondigd in de Decentralisatiebrief (Kamerstukken II, 33 400 VII nr. 59) wordt onderzoekt BZK welke geldstromen worden gedecentraliseerd en welke uitkeringsvorm het beste aansluit op de decentralisaties. Als uitgangspunt staat dat de middelen zo breed mogelijk in het Gemeentefonds worden ontschot tot één integraal budget. Vanuit dit oogpunt wordt onderzocht of de geldstromen van de decentralisaties kunnen worden gebundeld in één deelfonds voor het sociale domein. Het kabinet informeert u in het najaar van 2013 over de resultaten.

De MOgroep: signaleert dat hier dus sprake is van één deelfonds voor het sociaal domein. De MOgroep heeft hier veelvuldig voor gepleit. Ook voor de genoemde ontschotting. Zie onder meer Wachtwoord: Preventie.  

Beleidsagenda 2014, BZK
Daarnaast wordt gewerkt aan het wegnemen van belemmeringen voor vrijwilligers, maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemerschap; het zichtbaar maken van wat er al in de samenleving aan burgerkracht aanwezig is en het waarborgen van een solide ondersteuningsstructuur voor initiatiefnemers.

De MOgroep: de brancheorganisatie zal hierbij aanhaken en beschouwt dit als waarborgen voor een solide ondersteuningsstructuur het werk van W&MD-organisaties te versterken.

Beleidsagenda 2014, BZK
De MOgroep: volgt het onderwerp sociaal aanbesteden.

Begroting SZW

Kinderopvang
Het stelsel van kindregelingen wordt tot vier regelingen teruggebracht. De uitgaven aan kinderopvang worden voor 2014 geïndexeerd met 50 miljoen. Het is nog onduidelijk wat de minister gaat doen met de 100 miljoen euro die nog ‘over zijn’ door inverdieneffect en niet-gebruik. Voor de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzalen is door het kabinet geen budget gereserveerd voor 2014. Dat betekent dat de harmonisatie budgetneutraal moet gebeuren.

Armoede en schuldenbeleid
Het kabinet gaat 80 miljoen extra inzetten op armoede en schuldenbeleid 2014. Jaarlijks wordt dat 100 miljoen vanaf 2015 en verder. Gemeenten krijgen beleidsvrijheid om dat naar eigen inzicht in te zetten. Het kabinet legt wel de nadruk op schuldpreventie en ontwikkelt daarvoor instrumenten en activiteiten. Het kabinet roept overheden en instanties op om het belang van de beslagvrije voet te respecteren. Daarvoor hebben de MOgroep/LOSR gepleit in Paritas Passé.

Participatiewet
Het kabinet kort zoals eerder aangekondigd, op het re-integratie- en participatiebudget. Korting van 55 miljoen in 2014, oplopend tot 138 miljoen in 2017.

Begroting OCW

Beleidsagenda
Het kabinet stelt dat het ook in krimpgebieden het mogelijk moet worden gemaakt om voorschoolse educatie binnen scholen te doen.
De MOgroep zal uitzoeken wat OCW daaronder verstaat en wat de consequenties daarvan zijn als organisaties als peuterspeelzalen en voorscholen.

Het kabinet stelt dat het taalniveau van pedagogisch medewerkers verbeterd dient te worden., alsmede de kind volgsystemen.

De MOgroep constateert met plezier dat het budget voor brede scholen gehandhaafd blijft in 2014 op ruim tien miljoen euro. En dat er niet gekort wordt op de kleine scholen toeslag van 100 miljoen. En dat het budget voor VVE, van 380 miljoen, ook gehandhaafd blijft.

Het extra budget voor taalniveau en inzet HBO van 95 miljoen voor de G37 blijft voor alsnog gehandhaafd. Schoolmaatschappelijk werk blijft gehandhaafd via het MBO.

Hier vindt u de rijksbegrotingen.
Binnenlands bestuur bericht over financien jeugdwet en Wmo en over de macrobudgetten.

Lid worden