Nieuwsbericht

Van Rijn luistert beter naar mantelzorgers en vrijwilligers

20 juli 2013 | 3 minuten lezen

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) roept gemeenten en zorgverleners op beter te luisteren naar de behoeften en vragen van mantelzorgers en vrijwilligers. Wanneer mensen langer thuis blijven wonen, wordt er meer van hun omgeving gevraagd. Betere ondersteuning voor die groep is dan cruciaal.

Dat schreef Van Rijn op 19 juli 2013 in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Mantelzorgers doen belangrijk en bewonderenswaardig werk en verdienen daarbij rugdekking. Daarom maak ik werk van een betere ondersteuning van mantelzorgers om hun taken te verlichten’, aldus Van Rijn.

De MOgroep heeft actief meegewerkt aan deze brief, onder meer door goeie voorbeelden aan te dragen. Punten die in deze brief staan en door de MOgroep namens de branche bepleit zijn:

* door integraal te kijken naar de cliënt en zijn sociale netwerk kan maatwerk worden geleverd voor het hele systeem:

* Het landelijk Actieprogramma Professionalisering Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening van de MOgroep, vakbonden, beroepsverenigingen, Vereniging Hogescholen en de MBO Raad ging op 25 juni 2012 officieel van start. VWS verleent subsidie voor dit project. Actualisering en verbetering van vakmanschap bij professionals staan centraal. Sociaal werkers zijn belangrijke spelers in het realiseren van de doelstellingen van de Wmo, samen met burgers, vrijwilligers, mantelzorgers en andere professionals in het sociale domein.

mantelzorgers en vrijwilligers moeten goed worden toegerust om hun informele zorg- en ondersteuningstaken te kunnen doen en vol te houden. Voorkomen moet worden dat ze overvraagd en overbelast raken. Er moet lokaal een goede ondersteuningstructuur aanwezig zijn die de belasting van informele zorgverleners kan verlichten.

* Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning en geeft burgers advies over zelfredzaamheid, informele zorg en professionele ondersteuning. Gemeenten hebben daar lokale informatie op het gebied van de Wmo en sociale zekerheid aan toegevoegd. In een pilot met gemeente Enschede wordt deze zomer lokale informatie over informele zorg via Regelhulp ontsloten. Deze functionaliteit komt later dit jaar gratis beschikbaar voor alle gemeenten.

* Agenda van de toekomst
Met de VNG, de organisaties voor vrijwilligers en mantelzorgers (Mezzo, Het Rode Kruis, Kerk in Actie, Humanitas, de Zonnebloem, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ Nederland), Present, MEE Nederland en NOV), de aanbieders van zorg (GGZ Nederland, MOgroep, BTN, VGN, Actiz) en de organisaties van professionals (VenVN, LHV, Verenso en NVMW) gaat Van Rijn een Agenda voor de Toekomst opstellen langs de drie geschetste lijnen: versterken, verlichten en verbinden.

Hiermee geeft hij ook uitvoering aan de motie Dik-Faber, die verzoekt om vrijwilligersorganisaties zoals Humanitas en Present een plek te geven bij het uitwerken van de nieuwe Wmo.

* De betrokken organisaties hebben al veel initiatieven ontplooid op het terrein van informele zorg. Van Rijn zal de aangeleverde voorbeelden gebruiken bij de concrete uitwerking van de Agenda voor de Toekomst.

* Afgelopen jaren heeft Coalitie Erbij gewerkt aan het doorbreken van het taboe rond eenzaamheid. Deze Coalitie Erbij, deels gefinancierd door VWS, is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties gericht op de bestrijding van eenzaamheid (Leger des Heils, de Zonnebloem, Humanitas, Nationaal Ouderenfonds, Sensoor, Resto Van Harte en de MOgroep). Jaarlijks wordt bijvoorbeeld de landelijke week tegen eenzaamheid georganiseerd (september). Maar ook in diverse gemeenten heeft de Coalitie activiteiten tegen eenzaamheid mee helpen ontwikkelen. Samen met de VNG en de Coalitie Erbij zal Van Rijn er aan werken dat de aandacht voor eenzaamheid een regulier onderdeel wordt van de zorg en ondersteuning.

Van Rijn werkte voor zijn brief samen met de VNG en de organisaties voor vrijwilligers en mantelzorgers (Mezzo, de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), Het Rode Kruis, Kerk in Actie, Humanitas, Present, de Zonnebloem, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ Nederland), en MEE Nederland), de aanbieders van zorg (GGZ Nederland, MOgroep, BTN, VGN, Actiz) en de organisaties van professionele zorg (VenVN, LHV, Verenso en NVMW). Met deze partijen zal de staatssecretaris een Agenda voor de Toekomst opstellen.

Mezzo zet kanttekeningen bij het stoppen van  het mantelzorgcomplment vanuit het Rijk, en de wijze waarop de gemeenten nu geacht worden mantelzorgers te 'belonen'.

Hier staat de brief. En het relevante rapport: Informele Zorg in Nederland.
Lees verder op de site van de VWS, zie hier de 1e Brief hervorming Langdurige zorg uit april 2013. En beluister een gesprek met Van Rijn op 20 juli 2013 in Tros Kamerbreed, radio1.

Esther Bunnik
25 juli 2013

Klopt de kop van het artikel wel? Of had dit moeten zijn:
Van Rijn: "Luister beter naar mantelzorgers en vrijwilligers"

Lid worden