Nieuwsbericht

Verslag Kamerdebat Nationaal Programma Preventie: CDA pleit voor Preventiefonds

30 mei 2013 | 3 minuten lezen

Debat op 30 mei
De Tweede Kamer debatteerde op 30 mei met minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van VWS over de Agenda voor een Nationaal Programma Preventie (NPP). Door het kabinet op 12 april verstuurd naar de Tweede Kamer (zie onderaan dit artikel).

Uitwerken
Het Kabinet wil het plan voor dit NPP met de input van de Tweede Kamer de komende maanden uitwerken: Kabinetsbreed en met vele maatschappelijke partners. Minister Schippers zegde toe het uitgewerkte plan in november 2013 gereed te hebben.

Inbreng MOgroep namens branche W&MD
De MOgroep is als maatschappelijk partner op dit onderwerp al geconsulteerd door het ministerie. Ook heeft MOgroep inbreng geleverd via MKB/VNO en rechtstreeks bij Kamerleden via de hoorzitting Langdurige Zorg en de onbijtsessie tijdens de presentatie Pamflet: Wachtwoord Preventie.

Kamerkritiek op voorliggende plannen
De meeste Kamerleden vinden de huidige plannen te vrijblijvend. D66 vindt het tijd voor bindende afspraken. De SP ziet meer heil in wettelijke maatregelen. De VVD is zeer te spreken over focus op samenwerking tussen overheid en maatschappelijke organisaties. De PvdA wil dat de overheid stelliger wordt in het stellen van normen. CDA en D66 willen meerjarige ambities.  

Minister Schippers stelt dat de NPP inzet op een grote omslag: "Om in de beeldspraak van PvdA Kamerlid Wolbert te spreken: in plaats van losse druppels, een golf maken. Het gaat erom de losse, bestaande preventieactiviteiten/plannen meer met elkaar te verbinden en versterken."

Wijk als kader
Dat sluit deels aan bij de reactie van de MOgroep. De branche ziet de wijk als kader om preventieactiviteiten te versterken en met elkaar te verbinden. De MOgroep is van mening dat de wijk verschillende preventieactiviteiten combineert en verbindt, versterkt. Bovendien is de wijk een belangrijke setting voor preventie en gezondheidsbevordering die zich leent voor een coalitieaanpak. Veel van de professionals die zich bezig houden met de fysieke én psychosociale gezondheid van burgers hebben op wijkniveau met elkaar te maken. Denk aan gezondheidsbevorderaars, aanbieders van eerstelijnszorg, thuiszorg en welzijn. Factoren die de gezondheid van burgers kunnen beïnvloeden komen samen in een wijk: de fysieke en sociale omgeving. Het bedrijfsleven is vertegenwoordigd in de wijken.

Doelgroepbeleid: niet met hagel schieten
En last but beslist not least: de MOgroep heeft ingebracht dat de wijkaanpak het bereik onder lage SES (sociaal economische status)-groepen bij preventie-interventies kan vergroten. Je komt er niet met een uurtje sport in de wijk of op school. Ongezonde leefstijl hangt nauw samen met etniciteit, sociaaleconomische status enz..
De sociaaleconomische gezondheidsverschillen vormen voor de Tweede Kamer een belangrijk zorgpunt: die verschillen zijn de laatste twee decennia groter geworden (Renske Leijten, SP). Uit onderzoek blijkt dat een ongezonde leefstijl zich concentreert bij die groepen. Doelgroepbeleid is hier urgent en essentieel.

Preventiefonds
Hanke Bruins Slot (CDA) beoogt een Preventiefonds als springplank naar meer preventie. Preventief beleid ontstaat niet vanzelf. Zij wil niet alleen woorden, maar ook daden en overweegt een motie voor een preventiefonds. Bruins Slot wil daar als startgeld een structurele meevaller (kaakchirurgie) van 18 miljoen euro voor inzetten. Minister Schippers zegde toe dat  in november te komen met een financiële bijsluiter bij het plan.

Minister wijst naar gemeente
Minister Schippers acht de rol van gemeenten belangrijk. Het project 'gezonde wijk' laat zien dat wijkinitiatieven leiden tot positieve gezondheidseffecten. Gemeenten hebben ervaring opgedaan met maatschappelijke kosten en baten analyses. Zij verwijst daarbij naar het e-book 'Gezonde Wijk'.

In antwoord op de vraag van Agnes Wolbert (PvdA) geeft staatssecretaris Martin van Rijn aan dat hij meer aandacht wil schenken aan de weetplicht van gemeenten en de rol van de GGD daarin. Om zo te komen tot gefundeerd en gericht wijkbeleid. De weetplicht en de instrumenten daartoe staan omschreven in het Advies van de Raad voor de Volksgezondheid 'Regie aan de Poort'. De MOgroep ziet dit als een efficiente manier om tot concreet gericht preventief wijkbeleid te komen.

Wet Publieke Gezondheidszorg
De SP en PvdA vragen om de Wet Publieke Gezondheidszorg als instrument te betrekken bij de uitvoering van de agenda voor het Nationaal Programma Preventie. Als goed voorbeeld wordt Amsterdam aangedragen: daar kent men de gezondheidstoestand van burgers in wijken en buurten. Ook staatssecretaris Van Rijn geeft letterlijk aan dat 'de wijk het kader is om sociaal economische gezondheidsverschillen te reduceren'.

Ambassadeur?
Van Rijn aarzelde om het voorstel tot een ambassadeur voor het Nationaal Programma Preventie over te nemen van mw. Dijkstra (D66) en ook CDA.

Varia
Tot slot geeft hij desgevraagd (mw. Voortman Groenlinks) dat er in het najaar een stimuleringsregeling komt voor groene schoolpleinen. Aan Rutten (VVD-Kamerlid) zegt Van Rijn toe dat werk en mantelzorg hoger op de agenda moet, ook in het kader van de langdurige zorg.
Hij gaat hierover in gesprek met MKB/VNO.

Hier vindt u de Kamerbrief Agenda Nationaal Programma Preventie

ContactLid worden