Nieuwsbericht

Beleidsruimte Sociaal Domein ingeperkt door Sociaal Akkoord?

16 april 2013 | 2 minuten lezen

De VNG trekt naar aanleiding van het sociaal akkoord van donderdag 11 april jl. aan de bel in een brief aan de Tweede Kamer. Als de analyse van de VNG klopt is dat ook volgens de MOgroep een heilloze weg. Het toewijzen van zorg, ondersteuning en begeleiding zou volgens het regeerakkoord nog meer een gemeentelijke bevoegdheid worden, maar als cliënten straks door een centrale instantie geïndiceerd worden, ontstaan er wachtlijsten en valt ook een essentieel uitgangspunt van de lokale aanpak bij de decentralisaties weg: kijken naar wat mensen nog wél kunnen;

Diverse onderdelen van het sociaal akkoord lijken ingrijpende effecten te hebben op de kabinetsvoornemens in dat sociale domein, zo meldt de VNG. Samen met het Rijk werken de gemeenten en lokale organisaties hard aan een ingrijpende herschikking en – invulling van taken- in het sociaal domein: transities, decentralisaties.

In een brief aan de Tweede Kamer vraagt VNG aandacht voor vraagstukken over de doorwerking van het akkoord in het sociale domein. Met name passages over beleidsvrijheid, prikkels en financiën.In het akkoord staan allerlei voorstellen die deze beleidsruimte lijken te doorkruisen: het plaatsen van extra financiële schotten en externe indicering, waarmee de sturingsmogelijkheden van gemeenten worden ingeperkt.

De VNG vraagt onder meer hoe deze ingrepen in het sociale domein zich verhouden tot de voorstellen uit het regeerakkoord om gemeenten de ruimte te geven om in sociale domein maatwerk te leveren.
Juist door die beleidsruimte kunnen gemeenten passende arrangementen ontwikkelen voor die burgers die dat nodig hebben. Als de inperking van beleidsruimte inderdaad zo blijkt uit te pakken zou ook de MOgroep daar grote bezwaren in zien. De MOgroep pleit niet voor niets voor ontkokering, ontschotten en 1 budget voor het sociaal domein. Dat is nodig voor de integrale aanpak van problemen.

Maar ook goede geluiden uit het sociaal akkoord: de MOgroep is voorzichtig verheugd over passages ten aanzien van de kinderopvang. Het kabinet beziet een versterking van het aanbod van voorzieningen voor 2- en 3-jarige peuters en het verder stimuleren van sluitende dagarrangementen. Dat sluit aan bij de positionpaper die de MOgroep onlangs publiceerde samen met de brancheoganisatie Kinderopvang en de POraad.

Sociale partners hebben voorgesteld om samen met gemeenten Werkbedrijven op te richten. Deze Werkbedrijven worden een belangrijke drager van de Participatiewet, zonder de doelstelling en het financiële kader uit het oog te verliezen. Er komen 35 Werkbedrijven, die zorg dragen voor de plaatsing. Werkgevers hebben aangegeven dat zij op regionaal niveau betrokken zullen zijn bij de financiering van de Werkbedrijven. Gemeenten hebben daarbij de lead. De MOgroep ziet hier kansen voor welzijnsorgansiaties op het vlak van begeleiding en re-integratie. Wel is de Participatiewet uitgesteld tot 2015.

Hier vindt u de tekst van de brief van Asscher aan de Kamer over het sociaal akkoord. Hier vindt u het overzicht met het overzicht van de maatregelen uit het sociaal akkoord. En hier de analyse van de VNG, en in Gemeente.nu.

Lid worden