Nieuwsbericht

Afschaffing EMVI-verplichting: een zucht van verlichting

25 juli 2022 | 1 minuut lezen

Met de Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 gaat een zucht van verlichting door het sociaal domein, zowel bij gemeenten als bij aanbieders. Het gevreesde EMVI-criterium, dat zorgde voor behoorlijk wat bureaucratie en ingewikkelde discussies, is hierin namelijk geschrapt. De wet is op 1 juli jl. ingegaan.

Aanbestedingsbureaucratie omzeilen
EMVI staat voor de 'Economisch Meest Voordelige Inschrijving'. Tot voor kort verplichtten de Jeugdwet en de Wmo 2015 bij aanbestedingen dat gunning alleen op basis van deze economisch meest voordelige inschrijving mogelijk was. In de praktijk betekende deze verplichting dat er vaak lange discussies tussen gemeenten en aanbieders ontstonden over de gehanteerde systematiek en gunningscriteria. Omdat gemeenten opzagen tegen aanbestedingen, kozen ze vaak voor Open House-constructies, met name in de jeugdhulp. In de Wmo zochten deze gemeenten hun toevlucht tot inbesteding. Een quickscan onder onze leden liet zien dat gemeenten niet kozen voor inbesteding omdat ze ontevreden waren over het sociaal werk, maar om zo de aanbestedingsbureaucratie te omzeilen.

Dialoog over kwaliteit in plaats van systematiek
Het kabinet wilde dat gemeenten in bepaalde gevallen die EMVI-verplichting, onder handhaving van het verbod op gunning op de laagste prijs, kunnen schrappen. Zo kunnen zij opdrachten gunnen aan een kleine groep van beste zorgaanbieders zonder dat zij verplicht zijn om offertes uit te vragen en deze te vergelijken volgens ingewikkelde gunningsmethodes en procedures. Het schrappen van het EMVI-criterium is één van de acties naar aanleiding van de knelpuntenanalyse uitgevoerd door het programma Aanbesteden en Inkoop Sociaal Domein in de vorige kabinetsperiode. Sociaal Werk Nederland heeft zich als stuurgroeplid sterk gemaakt voor de komst van deze nieuwe wet, om zo de groei van inbestedingen in het sociaal domein af te remmen. Maar ook om de dialoog te stimuleren over kwaliteit, in plaats van ingewikkelde discussies te voeren over systematiek en gunningen.

Landelijk programma
De wet is per 1 juli 2022 ingegaan, nadat het wetsvoorstel op 19 april jl. is aangenomen door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer het voorstel als hamerstuk heeft afgedaan. Gesprekken tussen gemeenten en sociaalwerkorganisaties kunnen dankzij het schrappen van het EMVI-criterium weer gaan over de inhoud van zorg en ondersteuning en de beste manier om samen te werken, in plaats van over ingewikkelde procedures. Sociaal Werk Nederland werkt aan een landelijk programma om dit proces te stimuleren en te faciliteren.

Neem voor meer informatie contact op met Marcel Mathijssen.