Nieuwsbericht

Groen licht voor ZonMw stimuleringsprogramma Sociaal werk

21 juli 2022 | 2 minuten lezen

Een meerjarig stimuleringsprogramma Sociaal werk, uitgevoerd door ZonMw, gaat binnenkort van start. Dit heeft de directie Maatschappelijke ondersteuning (DMO) van het ministerie van VWS onlangs besloten. Er wordt in ieder geval financiering beschikbaar gesteld voor 2023, 2024 en 2025. Het doel van het programma is verdere professionalisering en profilering van het sociaal werk, door kennisontwikkeling en -verspreiding en bevordering van vakmanschap.

Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal werk
Inhoudelijk vertrekpunt van het stimuleringsprogramma is de Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal werk die in 2020 is geïnitieerd door o.a. Sociaal Werk Nederland, Movisie, BPSW, Lectorenplatform Sociaal Werk, Werkplaatsen Sociaal Domein, Divosa en Tranzo (academische werkplaats Sociaal Werk). Ter voorbereiding van het programma voert Movisie in samenwerking met lectoren en onderzoekers vier systematische ‘kennissyntheses’ uit, die uitgaan van de vier pijlers van de kennis- en onderzoeksagenda:

  1. Versterken sociale samenhang
  2. Bevorderen van inclusie
  3. Versterken van het gewone leven
  4. Laten doorklinken van de stem van de burger
     

Bestaande en ontbrekende kennis
Movisie werkt deze vier kennissyntheses uit in samenwerking met andere deskundigen. De activiteiten omvatten: sessies met onderzoekers en wetenschappers, deskresearch, consultatie van professionals en ervaringsdeskundigen, het verzamelen van illustratieve praktijkvoorbeelden en het maken van een eindrapportage. Per pijler wordt zo een overzicht samengesteld van bestaande kennis en een inventarisatie van de vraagstukken waarvoor meer onderzoek nodig is.

Inrichting van het programma
Het stimuleringsprogramma wordt aangestuurd door een programmacommissie bestaande uit deskundigen uit de wereld van praktijk (inclusief opdrachtverlening en aansturing door gemeenten), opleiding en onderzoek; individueel en collectief georiënteerd sociaal werk; en kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodologie. Er is in het stimuleringsprogramma onder meer aandacht voor kennisontwikkeling en -verspreiding, de ontwikkeling en implementatie van instrumenten (zoals effectieve sociale interventies, meetinstrumenten en richtlijnen), beroepsontwikkeling, goed opdrachtgeverschap en vernieuwing beroepsopleidingen.

Het is nodig om verder te investeren in een solide kennisbasis van het sociaal werk

Erkenning sociaal werk
De opzet van het programma is gebaseerd op het advies Sociaal werk op solide basis van de Gezondheidsraad uit 2014. Mariël van Pelt, expert Sociaal werk en professionalisering bij Movisie: “Dit rapport was al een pleidooi voor investering in kennisontwikkeling en -benutting voor en in het sociaal werk. Ook in de jaren daarna is, onder andere via partijen uit het programma Sociaal Werk Versterkt, gevraagd om financiering hiervoor. Dat dit nu is gelukt, is van groot belang, omdat verder investeren in een solide kennisbasis van het sociaal werk nodig is. Het betekent ook dat het sociaal werk de erkenning krijgt die het verdient.”

Het stimuleringsprogramma wordt in de komende maanden verder uitgewerkt door de betrokken partijen, om in 2023 een begin te maken met de besteding van de gereserveerde middelen.

Meer subsidieregelingen van ZonMw
Een overzicht van actuele subsidies en interessante kennis en tools vanuit onderzoek voor het sociaal domein vind je verzameld op deze pagina op de website van ZonMw. Met bijzondere aandacht voor twee subsidieregelingen op het gebied van innovatie die zijn aan te vragen door sociaalwerkorganisaties:

  • Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET): stimulering van het inzetten en opschalen van bewezen digitale oplossingen die ondersteuning of zorg thuis faciliteren. Er is een bedrag van 12,5 miljoen beschikbaar gesteld en de regeling staat open tot en met eind 2022;
  • Implementatie en opschalingscoach: een eenvoudige regeling om expertise in te schakelen bij een implementatie- of opschalingsvraagstuk, bedoeld voor aanbieders van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet. Eind augustus 2022 opent de achtste ronde van de populaire subsidieregeling.

Wat een goede ontwikkeling om op zoek te gaan in het sociaal werk naar wat evidence based werken is binnen de wijken. Er worden in de praktijk veel goede ervaringen opgedaan maar we moeten als sector naar een betere beschreven inhoud van het werk vergezelt met maat en getal. 

Lid wordenContact