Nieuwsbericht

Stand van zaken actualisatie functiegebouw

16 mei 2022 | 2 minuten lezen

In het cao-akkoord is afgesproken om het functiegebouw van de Cao Sociaal Werk te actualiseren. Het huidige functiegebouw dateert van begin deze eeuw. In de tussentijd is de wereld om ons heen veranderd en dat heeft onder meer geleid tot nieuwe werksoorten en andere samenwerkingsvormen. Het huidige functiegebouw sluit vanwege deze ontwikkelingen niet meer goed aan bij de praktijk. De cao-tafel en de Human Capital Group gaan samen met werkgevers en werknemers aan de slag om het huidige functiegebouw beter aan te laten sluiten op de praktijk. De voorbereidingen zijn gestart en de verwachting is dat in de loop van 2023 de nieuwe en geactualiseerde functies onderdeel uitmaken van het functieboek.

Om welke functies gaat het?
Het functieboek bevat veelvoorkomende functies die ook wel ‘referentiefuncties’ genoemd worden. De functies leidinggevende, sociaal werker A en B, sociaal raadsman, bewindvoerder, maatschappelijk werker en ervaringsdeskundige krijgen in ieder geval een plek in het traject.  Daarnaast vindt er een uitvraag plaats naar andere relevante functies. Deze vraag wordt ook uitgezet via het P&O platform op onze website. Op basis van de uitkomsten wordt bezien of andere functiebeschrijvingen uit het functieboek moeten worden aangepast en/of dat er nog functiebeschrijvingen worden toegevoegd. Aangezien het functieboek alleen referentiefuncties bevat, kunnen niet alle functies een plek in het functieboek krijgen.

Moet ik wachten op het nieuwe functieboek?
Een proces tot actualisatie neemt de nodige tijd in beslag omdat dit zorgvuldig moet gebeuren, in nauwe samenwerking met sociale partners. We kunnen ons voorstellen dat er al eerder behoefte is aan een functiebeschrijving die nu nog niet voorkomt in het functieboek. In dat geval kunnen we elkaar binnen de vereniging met onderlinge kennis verder helpen via het P&O-platform. Hier kunnen collega-organisaties functiebeschrijvingen met elkaar delen. Het kan namelijk voorkomen dat een organisatie al een functiebeschrijving heeft gemaakt, voor een functie waar een andere organisatie naar op zoek is. Via het P&O platform kunnen collega-organisaties elkaar vinden en helpen. Ook helpt deze input Sociaal Werk Nederland in het proces naar de uiteindelijke implementatie van de functiebeschrijvingen in het functieboek.

Hoe zit het met de functies Sociaal Werker A en B?
Een veelvoorkomende vraag gaat over de functiebeschrijvingen van de Sociaal Werker A en B. Deze functies zijn namelijk nog geen onderdeel van het huidige functieboek behorend bij de Cao Sociaal Werk. De functies Sociaal Werker A en B zijn door cao-partijen gezamenlijk opgesteld en door de Human Capital Group gewogen en gekoppeld aan een salarisschaal. Een functiewaarderingsspecialist van de vakbond dient deze inschaling te checken. Dit is tot op heden niet gelukt. De functie is dus nog geen onderdeel van het functieboek. Het is de bedoeling om dat in de loop van 2023 wel te realiseren. Voor nu betekent het dat je de functie van Sociaal Werker A en B gewoon kan gebruiken binnen je organisatie en de inschaling van de Human Capital Group kan volgen.

Lid wordenContact