Nieuwsbericht

Voldoende betaalbare woningen: Een thuis voor iedereen

12 mei 2022 | 2 minuten lezen

Het programma ‘Een thuis voor iedereen’ heeft als doel te zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor iedereen, met een evenwichtige verdeling over gemeenten en met de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding. Een van de speerpunten is preventie, met bijzondere aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie. Het programma is nu aangeboden aan de Tweede Kamer. Sociaal Werk Nederland heeft in meerdere bijeenkomsten input geleverd aan de totstandkoming van het programma.

Preventie als actielijn
Het programma bestaat uit vier actielijnen. De eerste is voldoende woonruimte. De tweede betreft een evenwichtige verdeling over alle gemeenten. Het combineren van wonen, zorg, welzijn en werk is de derde actielijn; het programma richt zich niet alleen op de huisvesting voor aandachtsgroepen maar ook op zorg en ondersteuning. Het vierde speerpunt betreft preventie, met een brede schuldenaanpak, participatie, inburgering en veiligheid en de zorg voor jongeren in een kwetsbare positie, zodat zij een goede start op de woningmarkt kunnen maken en voorkomen wordt dat zij dakloos raken. Met bijzondere aandacht voor jongeren die op hun achttiende verjaardag uitstromen uit jeugdhulp met verblijf.

Sterke sociale basis als randvoorwaarde
Een goede sociale basis is hierbij een randvoorwaarde voor (het herstel van) zelf- en samenredzaamheid. Typerend voor de sociale basis is een focus op wat nog wél kan. Gezien het decentrale karakter van deze opgaven zijn met name gemeenten aan zet. Deze kabinetsperiode wil de staatssecretaris van VWS gemeenten ondersteunen bij het ontwikkelen van een wijkplan over het omzien naar elkaar in de wijk. Het doel daarvan is om de infrastructuur en de sociale netwerken in de wijk te versterken. Dat vraagt een brede benadering, en het heeft raakvlakken met andere onderwerpen uit het coalitieakkoord, zoals gezondheidsbevordering, preventie en leefstijl. Verder is er bij preventie veel aandacht voor maatregelen ter vergroting van bestaanszekerheid en het benutten van kansen voor gegevensdeling.

Integrale aanpak
Om integraal aan de vier actielijnen te werken, zullen de overheden en woningcorporaties deels anders gaan (samen)werken, bijvoorbeeld met de woonzorgvisies en urgentieverordeningen. Om gemeenten, provincies, rijk, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties in staat te stellen de doelen uit het programma te realiseren, werken ze in het programma gezamenlijk aan een brede ondersteuningsstructuur. De ondersteuning is erop gericht om het werken met specifieke (en nieuwe) instrumenten te vergemakkelijken en het fysieke domein (woningbouw) en het sociale domein regionaal en lokaal te verbinden. Voor verschillende aandachtsgroepen is de ondersteuning voor professionals nu apart georganiseerd. De ondersteuningsstructuur van het programma verbindt de initiatieven om de hulp zo integraal mogelijk aan te bieden. Dit draagt bij aan het leren van elkaar en een geharmoniseerde uitvoering.

Actieagenda Wonen
Sociaal Werk Nederland werkt samen met Actiz, Aedes, Woonbond, Valente, Divosa, VNG, G40, de Nederlandse ggz en MIND om in wijken weer een goed ‘thuis’ voor alle bewoners te creëren. Vanuit deze Actieagenda Wonen wordt ook aansluiting gezocht met de ondersteuningsstructuur van het landelijke programma. Onder de noemer ‘Zo doen we dat’ presenteert de coalitie inspirerende voorbeelden van succesvolle samenwerking in de wijk: zo zijn twaalf voorbeelden uitgelicht in een digitaal magazine en worden in 2022 vier gratis webinars georganiseerd. Het eerste webinar vond plaats bij De Ruwaard in Oss (9 februari), het tweede vanuit Place2BU in Utrecht (22 maart) en het derde vanuit de wijk Selwerd in Groningen (14 april). Het vierde en afsluitende webinar vindt plaats op woensdag 25 mei a.s. vanuit De Posten in Enschede: klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.

Lid wordenContact