Nieuwsbericht

Reactie Sociaal Werk Nederland op het regeerakkoord

21 december 2021 | 1 minuut lezen

Sociaal Werk Nederland heeft met belangstelling het regeerakkoord gelezen. Veel van de plannen in ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ passen bij de inzet die Sociaal Werk Nederland heeft gedaan voor een socialer kabinetsbeleid. Op een aantal punten biedt het regeerakkoord concrete verbeteringen in het leven van mensen. Gratis kinderopvang, betere rechtsbescherming, preventie van armoede en schulden en meer menselijke maat in de uitvoering van overheidsbeleid. Ook zien we de sociale component bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op verschillende plaatsen terug: de sociale opgave in de energietransitie, de erkenning voor de rol van het jeugdwerk in preventie van criminaliteit, maar ook het belang van een brede wijkaanpak. Daar zijn we blij mee.

Tegelijkertijd zijn er ook zorgen, met name over de positie van gemeenten. Sterke gemeenten die voldoende (financieel) toegerust zijn, is essentieel voor de uitvoering van het sociaal werk. Hoewel veel van de voorgenomen verbeteringen in het regeerakkoord op gemeenteniveau uitvoering moeten vinden, gaan er geen extra middelen naar het gemeentefonds en er wordt weer gekort op de jeugdzorg. We zijn ongerust over wat dit gaat betekenen voor de financiering van en goede uitvoering in het sociaal domein.

De regeringspartijen stellen in regeerakkoord dat zij in de opgaven die voor ons liggen, willen samenwerken met lokale overheden, sociale partners en de uitvoeringsorganisaties. Er is nog veel onduidelijkheid over de precieze ambities en aanpak en hoe ‘omzien naar elkaar’ zich vertaalt in een concrete aanpak op gemeentelijk niveau. Daarover gaat Sociaal Werk Nederland op landelijk niveau graag met de nieuwe bewindspersonen en departementen in gesprek. Om bij te dragen aan het omzetten van de plannen in passend beleid en uitvoering. 

Lid wordenContact