Nieuwsbericht

Gemeenten gaan tarieven sociaal werk verhogen

10 november 2021 | 2 minuten lezen

Verhoog de loongebonden component van alle tarieven in de Jeugdwet en de Wmo per 1 januari 2022 met 1,13% en bestem de middelen alvast in de begroting. Daar roepen de VNG, de werkgevers in de zorg en het ministerie van VWS alle gemeenten dringend toe op. Het doel is de de salarissen in zorg en welzijn te verbeteren.

Al eerder konden we u laten weten dat onze onderhandelingen met VWS ertoe hebben geleid dat de 1,5% structurele loonsverhoging voor zorgmedewerkers ook beschikbaar komt voor het sociaal werk. De afgelopen weken hebben we opnieuw stevig onderhandeld met het ministerie van VWS en de VNG. We wilden zoveel mogelijk garanties dat u straks in de onderhandelingen met uw gemeente(n) de verhoging ook daadwerkelijk in uw tarieven krijgt doorberekend. Ook daarbij hebben we een mooi resultaat geboekt.

Aanbeveling VNG en escalatiemogelijkheid
Bijgaand vindt u het bericht dat de VNG op 10 november aan de gemeenten stuurt. Het komt erop neer dat de VNG haar leden zeer dringend aanbeveelt om de door de rijksoverheid toegekende middelen door te voeren in de tarieven aan u. Bovendien kondigt de VNG aan dat er een escalatiemodel komt voor het geval een gemeente de tarieven toch niet aanpast. Die escalatiemogelijkheid naar VWS en de VNG was voor ons een harde eis, die nu ook is ingewilligd. De precieze vorm en inhoud wordt nu verder uitgewerkt.

Indexeren
We hadden nog een tweede eis om akkoord te gaan met de voorgestelde regeling. Ook die heeft de VNG nu gehonoreerd. In een tweede bericht aan haar leden (zie bijlage) roept de VNG haar leden op om bij de indexering in het sociaal domein vanaf 2022 de OVA-systematiek te volgen, net als in de zorg.

Wij gaan ervan uit dat u vanaf nu met uw gemeente in overleg kunt gaan over de doorvoering van de verhoging met 1,13%. Als Sociaal Werk Nederland gaan we intussen aan de slag om een vertaling te maken voor welke salarisgroepen deze verhoging is bedoeld. Met andere woorden: welke salarisgroepen binnen onze cao behoren tot de zogenoemde middeninkomens waarvoor de doorvertaling van de 1,13% moet leiden tot een salarisverhoging van 1,5%? Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte.

Ten slotte: deze regeling geldt voor gecontracteerde lidorganisaties binnen de Wmo en jeugdzorg. Een deel van de leden volgt de Cao Sociaal Werk maar levert uitsluitend of gedeeltelijk diensten die níét via de Wmo worden gefinancierd. De komende weken trekt Sociaal Werk Nederland samen met VWS op om ook andere ministeries (J&V, BZK en SZW) te bewegen de verhoging in de tarieven door te voeren. Als ook dat lukt kunnen nog meer sociaalwerkorganisaties en sociaal werkers profiteren van de 1,5% extra.

Het is fijn om te merken dat sociaal werk steeds meer wordt erkend als een belangrijke speler in het sociaal domein. Maar het is dubbelfijn als dat ook tot uiting komt in een passende beloning voor de mensen die dat werk dagelijks uitvoeren.

Lid wordenContact