Nieuwsbericht

Regeling specifieke uitkering NP Onderwijs

13 oktober 2021 | 2 minuten lezen

Op 11 oktober 2021 is de regeling voor de specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) openbaar gemaakt. Deze is hier terug te vinden. De regeling beschrijft aan welke voorwaarden gemeenten moeten voldoen bij de besteding van de middelen die zij ontvangen voor het NP Onderwijs. Deze regeling bouwt voort op de informatie die het ministerie van OCW in juli verstuurde.

De regeling stelt dat de gemeentelijke inzet is bedoeld voor aanvullende maatregelen ter ondersteuning van de inzet door scholen. De toegevoegde waarde van een gemeente ligt in het creëren van de juiste randvoorwaarden voor scholen om de vertragingen door COVID-19 in te laten lopen. De middelen van de gemeenten zijn bedoel voor doelpeuters in de voorschoolse educatie, leerlingen en thuiszitters binnen het primair en voorgezet onderwijs. Het gaat onder andere om maatregelen:

  • Die scholen niet of minder goed zelf kunnen treffen of beter bovenschools georganiseerd kunnen worden zoals zomerscholen om vertragingen door COVID-19 in te lopen;
  • Die faciliteren bij het inhalen van de opgelopen vertragingen als gevolg van COVID-19 in de voorschoolse periode voor kinderen die in aanmerking komen voor voorschoolse educatie;
  • Die aanvullend zijn voor kinderen bij executieve of sociale belemmeringen of op het gebied van zorg en welzijn om vertragingen op sociaal en emotioneel vlak als gevolg van COVID-19 in te halen;
  • Die de samenwerking faciliteren en versterken tussen lokale partijen waaronder schoolbesturen, kinderopvangorganisaties,(jeugdgezondheids-)zorg, schoolmaatschappelijk werk en sociaal werk ten behoeve van de aanpak van COVID-19 vertragingen;
  • Die bevorderen dat kinderen en jongeren die absoluut verzuimen worden verbonden met school bijvoorbeeld door samenwerking tussen onderwijs en zorg te bevorderen of deelname van deze groep bij de aanpak van het inlopen van vertragingen als gevolg van COVID-19 van de gemeente of school;
  • Ter ondersteuning van de aanpak van COVID-19 vertragingen bij specifieke scholen met een extra uitdaging binnen de gemeente bijvoorbeeld omdat zij een beperkte organisatiekracht, een opeenstapeling van problematiek of een uitdagende populatie hebben.

Verantwoording over de middelen vindt jaarlijks plaats via Single information, Single Audit (SiSa), met een eindafrekening in 2024 of 2025 over kalenderjaar 2023. Gemeenten moeten daarnaast meewerken aan het verzamelen van informatie voor monitoring en evaluatie van de regeling.

En verder….

  • Eind september zijn de definitieve beschikkingen GOAB over 2021 en voorlopige beschikkingen over 2022 aan gemeenten verstuurd. De bedragen worden jaarlijks vastgesteld op basis van de berekening door het CBS van achterstandsscores en jaarlijks geïndexeerd. De indexatie is verwerkt in de definitieve beschikkingen. Hier zijn de bedragen van de definitieve en voorlopige beschikkingen per gemeente terug te vinden.
  • Binnenkort verschijnt er op www.goab.eu, op veler verzoek, een format voor het OAB-beleidsplan. In dit format zijn elementen opgenomen die in een GOAB-plan een plek zouden kunnen krijgen.

Vragen?
Mocht bovenstaand vragen oproepen, aarzel dan niet om contact op te nemen. Je kunt ook informatie vinden over het NP Onderwijs op www.nponderwijs.nl of over het GOAB via www.goab.eu.

Lid wordenContact