Nieuwsbericht

Cao-onderhandelingen weer van start, uiterlijk eind september update

8 september 2021 | 1 minuut lezen

Na een zomerpauze gaan in september de onderhandelingen voor een cao-akkoord verder. Er zijn twee onderhandelingsdagen ingepland: 16 en 28 september. Uiterlijk de laatste week van september krijgt u van ons weer een update.

Jorrit Berenschot: ‘Er hebben op dit moment zes onderhandelingsronden plaatsgevonden. Deels in digitale vorm en deels weer fysiek. We hebben uitgebreid stilgestaan bij de inzet van alle partijen. Alle onderwerpen zijn doorgesproken. Vervolgens zijn we gaan verkennen met welk pakket van afspraken we mogelijk tot een cao-akkoord kunnen komen. Sociaal Werk Nederland heeft hierover een voorstel gedaan met daaraan gekoppeld een eerste loonbod.’ Jorrit Berenschot neemt als adviseur werkgeverszaken van Sociaal Werk Nederland deel aan de cao-onderhandelingen.

Twee extra onderhandelingsdagen
Gebleken is dat er op veel punten overeenstemming is maar dat de partijen op andere punten nog van opvatting verschillen. Berenschot: ‘Ondanks onze inspanningen is het nog niet gelukt om tot een totaalpakket aan afspraken te komen waarin alle cao-partijen zich kunnen vinden. We hebben besloten meer tijd te nemen om tot een akkoord te komen en daarom zijn er in september twee extra onderhandelingsdagen ingepland.’

Nog geen nieuwe cao
De huidige Cao Sociaal Werk loopt tot 1 juli 2021. ‘We hebben dus nog niet aansluitend een nieuwe cao gesloten. De huidige cao kent een bepaling waarin staat dat wanneer geen van de partijen de cao opzegt deze automatisch met een jaar wordt verlengd. Dit betekent dus dat de afspraken uit de huidige cao van toepassing blijven tot er nieuwe afspraken worden gemaakt. Er is dus nog geen sprake van een loonsverhoging.’

Algemeenverbindendverklaring
Daarnaast heeft Sociaal Werk Nederland samen met de vakbonden deze verlengde (huidige) cao algemeen verbindend laten verklaren, zodat de arbeidsvoorwaarden blijven gelden voor iedereen die onder de cao valt; ook als de werkgever geen lid is van Sociaal Werk Nederland. Er blijft zodoende een gelijk speelveld bestaan op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Eerdere berichtgeving over onder meer het mandaat vindt u hier.   

Lid wordenContact