Nieuwsbericht

Een thuis voor iedereen? 'Het is dus één grote, geïntegreerde opgave'

8 juli 2021 | 3 minuten lezen

Lex Staal, directeur van Sociaal Werk Nederland vertegenwoordigde de branche sociaal werk in de interbestuurlijke werkgroep 'versterking beleid huisvesting aandachtsgroepen' en werkte zo mee aan de totstandkoming van dit rapport.

Een huis vinden is voor bijna niemand eenvoudig, maar voor specifieke groepen is de situatie op huisvestingsgebied echt nijpend. En het dreigt er de komende tijd alleen maar slechter op te worden.

Een werkgroep van vijf ministeries, gemeenten en woningcorporaties komt daarom met een spoedpakket aan maatregelen. “Ga hier niet op langer studeren, maar ga aan de slag”, schrijft de werkgroep. “Er is geen tijd te verliezen.”

De werkgroep heeft zich gebogen over de situatie van heel verschillende groepen: dak- en thuislozen, statushouders, arbeidsmigranten en ex-gedetineerden en woonwagenbewoners, maar ook ouderen die ooit zorg nodig zullen hebben en studenten. Voor veel van die groepen geldt: met alleen een huis zijn mensen niet altijd geholpen, er is vaak ook zorg en begeleiding nodig.

Een thuis begint met een huis en wanneer dit ontbreekt zijn de maatschappelijke kosten vaak uiteindelijk vele malen hoger. Hoe kan het gezamenlijke beleid voor de huisvesting van aandachtsgroepen beter?

De ‘Interbestuurlijke werkgroep versterking beleid huisvesting aandachtsgroepen’ kreeg de opdracht de opgave te analyseren en voorstellen te doen voor verbetering. Het realiseren van de woonvraag van aandachtsgroepen is een complexe opgave. Inhoudelijk complex: de vraag is nooit alleen een woning, vaak zijn er extra’s nodig - begeleiding, een specifieke woonvorm, een prikkelarme omgeving. De aanpak van de opgave is eveneens complex.

Om in de woonbehoefte van aandachtsgroepen te voorzien, is de inspanning van meerdere overheidslagen en maatschappelijke partijen nodig. En het vraagt een integrale benadering van het huisvestingsvraagstuk, gecombineerd met sociale vraagstukken als ondersteuning, zorg, inburgering en meedoen in de maatschappij. Het is dus één grote, geïntegreerde opgave.

Hoe zorgen we er, als één overheid, voor dat in Nederland iedereen in 2030 een prettig en betaalbaar (t)huis kan hebben en zo een basis heeft om een bestaan te kunnen handhaven of op te bouwen?

Het gaat daarbij niet alleen om het oplossen van de huisvestingsopgave, maar ook om ervoor te zorgen dat er passende arrangementen zijn voor overheden en woningcorporaties (bijvoorbeeld bestuurlijk, financieel en juridisch) om werkelijk iedereen van een (t)huis te kunnen voorzien. Het betekent aandacht voor het individu en tegelijkertijd ook voor het collectief, om in een woongemeenschap en in een wijk de leefbaarheid voor iedere inwoner te kunnen borgen. Het betekent dat de Rijksoverheid ook kritisch naar het rijksbeleid moet kijken, zodat dat niet de veroorzaker is van de problemen die mensen ervaren bij het vinden van een goed (t)huis.

In dit rapport kijken we naar de weg die we moeten afleggen om in 2030 onze missie waar te maken. We doen daarbij aanbevelingen voor de te nemen maatregelen voor zowel de korte als langere termijn.
Download ''Een thuis voor iedereen; werkgroep versterking beleid huisvesting aandachtsgroepen'
Zie de bijlage: artikel Trouw. 

Verder lezen: 
Rapport SCP - Knelpunten in de zorg voor zelfstandig wonende ouderen zijn hardnekkig

Ook het SCP publiceerde half juli een rapport over ouderen en wonen. Een groeiende groep (ruim 1,2 miljoen) 75-plussers in Nederland woont zelfstandig. Onder hen zijn ouderen die kwetsbaar zijn in hun woonsituatie, maar (nog) niet in een verpleeghuis willen of kunnen wonen. In veel gevallen gaat het goed. Maar een deel van deze ouderen krijgt geen, te weinig of inhoudelijk niet passende zorg op het moment dat zij dit wel nodig hebben.

Een gebrek aan voldoende passende zorg en ondersteuning kan leiden tot verergering van de problemen, een lagere kwaliteit van leven en een verhoogde kans op de inzet van acute – en vaak zwaardere – zorg. Diverse knelpunten belemmeren het ontvangen van passende zorg en ondersteuning. Zij houden verband met het stelsel, maar ook met de werk- en denkwijzen van zorgorganisaties en professionals.
Dat blijkt het uit het verkennende SCP-onderzoek Passende zorg voor ouderen thuis: knelpunten in kaart. De publicatie is verschenen als cardstack, deze vind u hier.

Ouderworden2040
Het nieuwe Programma Ouderworden2040 en de bijbehorende nieuwe website van de Rijksoverheid vindt u hier. Lex Staal, directeur van Sociaal Werk Nederland is betrokken bij dit Programma Ouderworden2040. 

ActieAgendaWonen
Sociaal Werk Nederland schreef ook mee aan de sociale paragraaf van de ActieAgenda Wonen