Nieuwsbericht

VNG-commissie Sociale impact COVID-19: Sociaal sterker de crisis uit

1 juni 2021 | 3 minuten lezen

De VNG-commissie Sociale impact COVID-19 onder leiding van burgemeester Paul Depla roept gemeenten en rijk op om gezamenlijk te werken aan een langetermijnagenda zodat de samenleving versterkt uit de coronacrisis kan komen. Deze notitie van de commissie en de bijbehorende praatplaat helpen gemeenten in hun aanpak naar sociaal herstel en innovatie. Alle reden voor sociaalwerkorganisaties om hiervan kennis te nemen en erover in gesprek te gaan richting gemeenteraadsverkiezingen. 

Lex Staal, directeur Sociaal Werk Nederland: 'Ik vind dat deze notitie hele praktische handvatten biedt voor onze lidorgansiaties om het gesprek"aan te gaan over de visie op het soort samenleving dat je lokaal voorstaat, en wat dat betekent voor investeren in het sociaal domein.'

De samenleving is door het coronavirus en de aanpak ervan stevig geraakt. Er zijn vooral zorgen over de positie van jongeren, zzp’ers en traditioneel kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Toch is de commissie niet pessimistisch. Voorzitter Paul Depla: 'We kunnen voortbouwen op alle energie die door corona zichtbaar is geworden: nieuwe sociale initiatieven, onverwachte coalities, doorbraken die voorheen niet mogelijk waren.'

Lex Staal: 'Vóór de corona-uitbraak lag het bepaald niet voor de hand om landelijke beleidsaanbevelingen te starten met het woord 'sociaal'. Ondanks alle narigheid heeft de coronacrises bij rijk en gemeenten echter "het sociale" weer prominent op de kaart gezet. Het is pure winst dat gemeenten nu spreken over en ideeën aandragen voor een sociale agenda ná de crisis.Voor sociaalwerkorganisaties is dit document dan ook een paper om onder de arm mee te nemen naar het gemeentehuis. Immers in de notitie wordt gesproken over het "koesteren van netwerken" en sociaal weefsel, dialoogaanpakken met jongeren", "coalitievorming in wijken en buurten" en een "adequate keten in de schuldhulpverlening". Aan ons vanuit het sociaal werk nú de taak om hierover alert het juiste aanbod vanuit ons werk aan de gemeenten te doen: ze hebben ons hard nodig.'

Volgens de commissie is het mogelijk om sociaal sterker uit de crisis te komen als we de komende tijd durven investeren en innoveren. 'Uiteindelijk gaat het om maatschappelijke veerkracht om schokken te kunnen opvangen, ook als het virus, in welke vorm dan ook, langer onder ons blijft.' Om het herstel in gang te zetten stelt de commissie een mix voor van concrete acties en weloverwogen keuzes op de langere termijn. 

Aanbevelingen 
De commissie formuleert in haar notitie Sociaal sterker de crisis uit lokaal perspectief op herstel en innovatie na(ast) corona 4 uitgangspunten: veerkracht, kansengelijkheid, eigenaarschap en sociale samenhang. Ze vormen het vertrekpunt voor aanbevelingen over 8 thema’s. Deze zijn handzaam samengevat in een praatplaat. Ook bevat de notitie actuele voorbeelden van gemeentelijke initiatieven en herstel- of verbeterplannen. Samen met het dashboard sociale impact (waarvan binnenkort een nieuwe release komt), geeft dit allerlei extra inzichten en handvatten. 'Want gemeenten zijn hier allang mee aan de gang, die zitten niet stil tot het virus weg is.'

Maar, zo stelt de commissie, gemeenten kunnen het niet alleen. Samenwerking met het rijk is essentieel. Daarom bevat de notitie ook randvoorwaarden voor het rijk om gezamenlijk de gewenste langetermijnagenda te kunnen realiseren. 

Samenstelling commissie
De VNG-commissie Sociale impact COVID-19 is een unieke samenwerking tussen wetenschappers en gemeentebestuurders: Paul Depla (voorzitter), Hans Boutellier, Sybrand Buma, Otwin van Dijk, Cathalijne Dortmans, Eelco Eerenberg, Godfried Engbersen, Victor Everhardt, Agneta Fischer, Leonard Geluk, Jan Hamming, Peter Heijkoop, Kavita Parbhudayal, Koen Schuiling, Cora-Yfke Sikkema, Véronique Timmerhuis, Debbie Verbeek-Oudijk, Micha de Winter

Meer informatie

Zie voor meer acties vanuit burgemeesters rond wijkaanpak oa het artikel Jaarcongres.