Gouden Gemeente Leerdam

Belangrijke verbinder in het sociaal domein

Iedere gemeente kent het helaas: leegstaande panden waar jarenlang niets mee gedaan wordt. ‘Maar Leerdam gaat een werkplaats op de gemeentewerf gebruiken als leer/werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,’ vertelt Saskia Smeenk (directeur van sociaalwerkorganisatie SamenDoen). ‘En dankzij de actieve rol van de gemeente komt dit soort projecten ook echt van de grond.’

Nog een voorbeeld van die actieve rol? ‘De integrale aanpak van schulden en participatie door het sociale team van de gemeente, AVRES en SamenDoen. De cliënt heeft hierdoor één aanspreekpunt: een trajectbegeleider die zo nodig afstemt met collega’s en die een vrijwilliger thuisadministratie of buddy kan inzetten. En zodra iemand schuldenvrij is wordt de cliënt gestimuleerd om te participeren.’
Een derde voorbeeld is het project dementievriendelijke gemeente. Burgers, vrijwilligers en professionals die te maken hebben met ouderen worden getraind in vroegsignalisering van dementie. Bovendien komt er een “Inloophuis dementie” voor mensen met (beginnende) dementie en hun dierbaren. Door die aanpak komen mensen met beginnende dementie eerder in beeld en vervolgens op de juiste plek. Saskia Smeenk: ‘De gemeente subsidieert en faciliteert, maar laat de mensen met de kennis en kunde aan de slag gaan.’

Burgers versterken burgers
‘Dat maakt dat burgers zelf ook steeds actiever worden,’ vervolgt Saskia. ‘Zo gaat een werkgroep van ouders en jongeren met een migratie-achtergrond opvoedbijeenkomsten organiseren voor andere ouders met een migratie-achtergrond. De inhoud daarvan bepalen ze zelf. Maar professionals van Samendoen, jeugdgezondheidszorg en het sociaal team ondersteunen de werkgroep wél met hun expertise over opvoeden. Zo bevorder je dat burgers elkaar helpen en versterken.’

Lees ook het verslagvan het werkbezoek van Sociaal Werk Nederland aan SamenDoen.
Mediabericht in Het Kontact Leerdam.

Lid worden