Belangrijke data rond de gemeenteraadsverkiezingen 2018 op een rij

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Het duurt weliswaar nog ongeveer heel half jaar voor het zover is, toch is het goed om een aantal belangrijke data voor ogen te hebben die de wet stelt rondom de verkiezingen van 21 maart 2018.

Komende maanden zijn de partijen die willen meedoen aan de verkiezingen bezig met het opstellen van hun programma en het selecteren van kandidaat-gemeenteraadsleden. Rond half oktober worden de eerste conceptprogramma’s met de eigen leden besproken. Bij veel partijen mogen de leden ook de volgorde bepalen van de kandidatenlijst. Dit vindt ook allemaal plaats in het najaar.

Partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen, kunnen zich tot uiterlijk 27 december registeren bij het centraal stembureau. De kandidatenlijst hoeft pas later ingeleverd te worden, op maandag 5 februari 2018.

Vanaf februari gaan de campagnes los
Na die datum gaat de campagne in volle hevigheid losbarsten. Gewone burgers merken daar in het begin nog weinig van, maar lijsttrekkers en kandidaat-raadsleden zijn erg druk met voorbereidingen. Geleidelijk zullen er steeds meer partijen in het straatbeeld zichtbaar zijn. De campagne wordt pas echt zichtbaar en merkbaar vanaf begin maart. Dan zijn er veel debatten en besteden de media veel aandacht aan de verkiezingen.

Verkiezingsdag en daarna
Op 21 maart 2018 worden de verkiezingen gehouden. Nagelbijtend volgen vele kandidaten de uitslagenavond. Direct na de verkiezingen, op vrijdag 23 maart, is de zitting van het hoofdstembureau om de uitslag van de verkiezingen vast te stellen. De kennisgeving aan de gekozen gemeenteraadsleden moeten op vrijdag 23 maart of maandag 26 maart zijn uitgereikt of verzonden. Vervolgens heeft de verkozene tot de tiende dag na de dagtekening van de kennisgeving de tijd om te laten weten of hij of zij de benoeming accepteert. Als de dagtekening op 23 maart is, dan eindigt die termijn op maandag 2 april. Die datum valt echter net op een christelijke feestdag, Tweede Paasdag. In het voornoemde geval wordt de termijn dan verlengd tot dinsdag 3 april. Wordt de kennisgeving op 26 maart verstuurd, dan eindigt de termijn op 5 april.

Controle geloofsbrieven
Nadat de gemeenteraadsleden zijn verkozen, moeten hun geloofsbrieven – stukken waaruit moet blijken of iemand voldoet aan de wettelijke eisen om plaats te nemen in de gemeenteraad – gecontroleerd. De voornaamste eisen zijn dat iemand inwoner van de gemeente is, ouder dan 18 jaar en niet is uitgesloten van het kiesrecht. Ook moet iemand onderdaan van de Europese Unie zijn of ten minste vijf jaar legaal in Nederland wonen. Daarnaast wordt gekeken of het beoogde gemeenteraadslid geen nevenfuncties heeft die onverenigbaar zijn met het raadslidmaatschap. Het geloofsbrievenonderzoek moet uiterlijk woensdag 28 maart zijn afgerond.

Nieuwe samenstelling
De dag daarop, donderdag 29 maart, treden de leden van de ‘oude’ raad af. Op dezelfde dag komt de nieuwe gemeenteraad voor de eerste keer in de nieuwe samenstelling bijeen. Tijdens die zitting worden de aanwezige leden beëdigd. Dat geldt ook voor de leden die al in de raad zaten. De nieuwe raadsleden leggen de eed of belofte af.

Direct na de verkiezingen beginnen ook de onderhandeling voor een nieuw college van burgemeester & wethouders. Deze onderhandeling duren doorgaans enkele weken tot enkele maanden. Voor de wijze waarop dit plaatsvindt, zijn weinig regels. Vaak neemt de lijsttrekker van de grootste partij het initiatief, maar soms wordt er direct een verkenner of informateur aangesteld. Er is een viertal fasen te onderscheiden: In de eerste fase gaat het om de selectie van de partijen die aan de coalitie gaan meedoen. In de tweede fase volgt de inhoudelijke onderhandelingen over het programma. In de derde fase worden de portefeuilles verdeeld en de kandidaat-wethouders geselecteerd. Tenslotte worden de nieuwe kandidaat-wethouders door de nieuwe gemeenteraad gekozen.

Overzicht

  • 27 december 2017: Laatste dag registratie van partijen
  • 5 februari 2018: dag van kandidaatstelling
  • Vanaf half februari/begin maart: verkiezingscampagne
  • 21 maart 2018: verkiezingen
  • Vanaf 22 maart onderhandelingen voor een nieuw college
  • 23 of 26 maart 2018: dag van kennisgeving
  • 3 april of 5 april 2018: dag van acceptatie
  • 28 maart 2018: afronding geloofsbrievenonderzoek
  • 29 maart 2018: dag van aftreden en aantreden
Lid worden