10 Gouden Gemeenten

10 Gouden Gemeenten

Gemeenten zijn allemaal op zoek naar een nieuwe manier om het sociaal domein vorm te geven. Sociaal Werk Nederland is op zoek gegaan naar goede voorbeelden van samenwerking tussen sociaal werk, zorg en welzijn op wijkniveau en gemeenten die daarin goed bezig zijn voor de bewoners.

Keuze
De lijst met Gouden – sociale- Gemeenten is geselecteerd op basis van gesprekken met organisaties voor sociaal werk die actief zijn in deze gemeenten. Daarnaast is dossieronderzoek gedaan naar beleidsnotities, beschrijvingen van projecten, best practices en proeftuinen.

De 10 Gouden Gemeenten zijn niet geselecteerd omdat daar álles goed gaat. Immers, in deze periode van transities gecombineerd met forse bezuinigingen is elke gemeente nog op zoek naar de beste manier om het sociaal domein te hervormen. De tien gemeenten zijn geselecteerd omdat ze diverse aspecten al heel goed hebben opgepakt.

Rode draad
is dat deze gemeenten de ruimte geven aan burgers en sociaal werkers om – in samenspraak met de gemeente – het beleid vorm te geven. De geselecteerde gemeenten:

  • zijn lerende en samenwerkende gemeenten;
  • maken de lokale samenleving sociaal toegankelijk voor kwetsbare mensen met hun beperkingen, door met hen en bijvoorbeeld werkgevers, winkeliers, sociale dienst, verenigingen en buurten afspraken te maken over participatiemogelijkheden;
  • kiezen voor een werkwijze van preventie en presentie, waarbij ondersteuning van oud èn jong, niet pas mogelijk wordt als het kwaad al geschied is (‘penny wise, pound foolish’);
  • zetten in op voldoende plekken waar burgers elkaar kunnen ontmoeten en waar eigen verantwoordelijkheid, talenten en inzet van het sociaal netwerk samenkomen;
  • investeren in zichtbare professionals in de wijk met voldoende tijd om problemen te signaleren en aan te pakken. Ze benutten de kracht van het sociaal werk in diverse gemeentelijke domeinen.

De tien gouden gemeenten zijn


Op een bijeenkomst van Sociaal Werk Nederland en de gemeente Alphen aan den Rijn op 15 oktober jl lieten de tien uitverkoren gemeenten ieder in een korte pitch zien waaraan zij hun gouden status te danken hebben.
Download hier het verslag van de bijeenkomst in Alphen aan den Rijn.

De publicatie De Gouden formule - 10 Gouden Sociale Gemeenten aan het woord is ook hiernaast te downloaden.
En hier berichting door NOS over transformatie in Zaanstad waarbij wethouder Jeroen Olthof toelicht dat om regels heen werken armoede vermindert.

 

Terug naar de campagnepagina >

ContactLid worden