Kabinet zadelt Kamer op met duivels peuterdilemma

Een ramp, niets meer en niets minder. Half Nederland verkneukelt zich om de Luizenmoeders, maar ondertussen dreigt er een catastrofe voor veel peuters en pedagogische begeleiders in de grotere steden. En ook voor de basisscholen, juffen en meesters daar.

Hoe kan dat? Het nieuwe kabinet investeert toch juist in peuterwerk en onderwijs? 170 miljoen extra (in 2020) voor de voorschoolse educatie, dus voor peuters met risico’s op onderwijsachterstanden. En 15 miljoen voor meer onderwijskansen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Maar dan de brief van minister Slob aan de Tweede Kamer van 31 januari. Daarin staan vijf scenario’s met vooral forse bezuinigingen voor de grote steden en meer geld voor de kleinere gemeenten. De minister is er zelf blijkbaar ook van geschrokken. Op 14 februari laat hij de Kamer kiezen tussen de vijf varianten. En dat is bijzonder: een minister die niet met een voorstel komt, maar het Salomonsoordeel doorschuift naar de Kamer. Wilt u liever door de hond of de kat worden gebeten?

Ik begrijp dat wel. Het kabinet heeft zichzelf in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd. Want wat blijkt als je door al het gegoochel met budgetten en indicatoren heen kijkt? Als je tot je laat doordringen wat de mooie woorden over investeren in onderwijskansen wérkelijk voorstellen? Dan zie je een duivels dilemma: kaalslag in grote gemeenten of een beetje extra geld voor de kleinere. Terwijl natuurlijk álle peuters in Nederland recht hebben op goede pedagogische ondersteuning, het wegwerken van taalachterstanden en het vergroten van hun kansen in het onderwijs.

De oorzaak? Sinds 2012 gaat er jaarlijks meer geld naar de 37 grotere gemeenten dan naar de overige, waardoor een tweedeling is ontstaan die nog steeds doorwerkt. En ja: die grotere willen nu hun budget houden om het goede te blijven doen voor hun peuters, en de kleinere willen meer. Bovendien hebben de twee vorige kabinetten sluipenderwijs bezuinigd op het onderwijsachterstandenbudget voor scholen. Daardoor is er voor scholen dit jaar zo'n € 140 miljoen minder beschikbaar dan in 2011. Dat is onverteerbaar, zeker voor de gemeenten met veel peuters uit kansarme gezinnen. Want die peuters moeten dan straks naar overvolle klassen, waarin ze nog steeds niet de aandacht krijgen die ze zo hard nodig hebben.

De laatste jaren hebben we hard gewerkt aan een basisvoorziening voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar: 16 uur per week kinderopvang/peuterspeelzaal. Dat doen we samen met uiteenlopende partijen als de SER, gemeenten, het onderwijs, de kinderopvang en het peuterwerk. Een ontwikkelrecht dat alle kinderen de kansen geeft die ze verdienen en dat een halt toeroept aan de toenemende segregatie tussen kinderen van werkende ouders en kinderen van niet-werkende ouders met vaak een zwakkere sociaaleconomische positie. Wat zou het mooi zijn als al die peuters met verschillende achtergronden sámen naar een voorschoolse voorziening zouden gaan.

Als je met zoveel partijen een vuist weet te maken, kan een kabinet niet achterblijven, zou je zeggen. Maar helaas lijkt onze vurige, breed gedeelde oproep om te komen tot een sterke, gemeenschappelijke voorschoolse voorziening voor alle kinderen vooralsnog tevergeefs. Sterker nog: zelfs de huidige voorzieningen voor kinderen met achterstanden zijn niet meer veilig.

Dus Kamer, laat je er niet in luizen. Draai de bezuiniging op het onderwijsachterstandenbudget voor scholen  terug en maak een betere verdeling voor grote en kleinere gemeenten! Investeer in samen opgroeien en het overbruggen van scheidslijnen. De veldpartijen staan klaar om mee te denken hoe we die brede basisvoorziening voor álle peuters gestalte kunnen geven.

Geüpdatet op 9 februari 2018 

2018
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.

Beste Marijke,

de opwinding over de brief van minister Slob begrijp ik niet. Naar mijn idee geeft de minister goed de dilemma's weer waar het beleid, dat taal- en ontwikkelingsachterstand moet aanpakken, voor staat. Er is een hoop aangeklungeld en geknutseld de laatste jaren waardoor de balans zoek is. Een regelrechte blunder is, in mijn ogen, de harmonisatie voorschoolse voorzieningen. Het onder de werkingssfeer van de Wet Kinderopvang brengen van voorzieningen voor voorschoolde educatie heeft tot gevolg dat een deel van de peuters waarvoor juist deze voorzieningen van groot belang zijn uit beeld verdwijnen. Wat me het meest verbaasd is dat de harmonisatie steeds weer wordt verkocht als middel om de segregatie tegen te gaan. Ook jij doet aan deze illusie-politiek: "Wat zou het mooi zijn als al die peuters met verschillende achtergronden sámen naar een voorschoolse voorziening zouden gaan."

Dat segregatie niet goed is voor mens en samenleving istaat buiten kijf, dat is het punt niet. Helaas is het tegengaan van de kloof tussen rijk en arm, tussen hoog- en laagopgeleid een nogal moeilijk begaanbaar pad. In Rotterdam, de stad waar ik werk, is de harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen al in 2016 omarmd juist vanwege het perspectief dat het zou helpen om segregatie tegen te gaan. In Leren Loont! het opbeurende en positief geformuleerde Rotterdamse beleidsdocument dat uit elkaar spat van de goede voornemens (en ook veel waargemaakte doelen telt!) lezen we dat het doel van de harmonisatie is om “de scheiding te voorkomen tussen doelgroeppeuters en niet-doelgroeppeuters en tussen peuters van werkende ouders en peuters van niet werkende ouders”. Dat doel is nobel maar niet realistisch simpelweg omdat de buurten en wijken van de stad zelf gesegregeerd zijn. Als de buurt niet is gemengd, mengt de school en dus ook de voorschoolse voorziening niet. Als je denkt dat dit wel gebeurt dan doe je aan wensdenken.

Laat ik dit proberen te verklaren door een schets van (een deel van de Rotterdamse praktijk in) Tarwewijk. De Tarwewijk is een levendige oude stadswijk met een jonge kinderrijke bevolking, een kwart van de bevolking is jonger dan 25 jaar. Eengezinswoningen zijn er weinig, wel veel portiekwoningen. De wijk is tussen 1900 en 1930 gebouwd ter huisvesting van de arbeiders in de snel groeiende haven. Van de ruim 12.000 inwoners leeft 15% van een bijstandsuitkering en heeft 36% van de ruim 6.000 huishoudens een laag inkomen. Dat betekent dat deze Rotterdamse gezinnen van een inkomen net boven het sociaal minimum, lees: bijstandsuitkering, moeten zien rond te komen. Het aantal bewoners zonder startkwalificatie van 23 jaar of ouder is 28%, tegen 19% voor de stad in z’n geheel. De bevolking is gemengd, 78% is van niet-Nederlandse herkomst. De Tarwewijk wordt gekenmerkt door de hoge doorstroom van bewoners: volgens de gemeentelijke statistiek vertrekt 7,4% van de mensen van 18 jaar en ouder (en die hier niet zijn geboren) binnen twee jaar weer. Maar dat is niet de enige groep die snel vertrekt. Hoe groot de doorstroom feitelijk is wordt weerspiegelt in de onthutsende feiten van de school zelf. Slechts 7% van de leerlingen zit hier de volle acht jaar op school! Meer dan 60% zit er korter dan drie jaar. De kans dat je in groep 4 nog dezelfde kinderen treft die ook in groep 1 zaten is hier bijzonder klein.

In de zes peutergroepen van De Rotterdamse Peuterschool, onze voorscholen, die aan deze school in Tarwewijk zijn verbonden ontmoeten peuters een wereld aan andere peuters. Een prachtig gemengd boeket van nationaliteiten en culturen. Maar dat is niet de menging die bedoeld wordt door de harmonisatie(be)denkers. Het gaat hier om vrijwel allemaal peuters uit, wat zo fraai heet, sociaal en economisch zwakke milieus. Menging met peuters vanuit andere milieus gaat hier vooralsnog niet komen, morgen niet en ook niet overmorgen. Het zou goed zijn als met deze werkelijkheid rekening wordt gehouden als deze dagen wordt gesproken in de Tweede Kamer over het onderwijsbeleid. Interessant is dat in de brief van Slob een klein alineaatje wordt gewijd aan de harmonisatie-problematiek: "Het doel van dit extra geld is een gerichte inzet op kinderen die het nodig hebben en niet een brede basisvoorziening voor alle peuters. Het ontbreekt aan eenduidig bewijs dat een basisvoorziening meerwaarde heeft voor de ontwikkeling van kinderen." Die uitspraak getuigt van realisme. Ik mag hopen dat dit inzicht leidt tot gerichte inzet van de extra middelen en dat gemeenten voorzieningen in stand houden die door de harmonisatie verloren dreigen te gaan.

Met groet, Heinz Schiller

PS. wie meer wil lezen over de gevolgen van de harmonisatie voor de aanpak van taal- en ontwikkelingsachterstand: http://bit.ly/2BZ6beA

Organisatie: Hefgroep
Ik wil delen
Home
Wie we zijn
Wat doen we
Actueel
Thema'sVraag & AntwoordPoll Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten